Newyddion

Diweddariadau Cenedaethol - Hydref 2023


Adroddiad thematig Estyn – Y system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o ba mor dda y mae’r ysgolion cynradd a’r ysgolion uwchradd a gynhelir a gymerodd ran yn yr adolygiad yn gweithredu agweddau allweddol ar Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a’r Cod ADY cyfatebol. Mae hefyd yn ystyried pa mor dda y mae awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan wedi cefnogi ysgolion.

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad ac argymhellion Estyn ar Gynnydd ysgolion ac awdurdodau lleol wrth gynorthwyo disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Darllen crynodebau sector o Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd 2022-2023.
Gwybodaeth ddefnyddiol am lywodraethiant yn ogystal â chyfres o gwestiynau myfyriol defnyddiol.

Estyn – Arolygu ar gyfer y dyfodol (2024–2030)
Diweddariad 25 Medi 2023 – yn cynnwys canlyniadau’r ymgynghoriadau a gynhaliwyd hyd yma.

Canllawiau i leoliadau addysg a gofal plant ar gynllunio at argyfyngau ac ymateb iddynt

Parentkind – Deall absenoldeb disgyblion mewn ysgolion yng Nghymru
Attendance rates in Wales have not recovered since COVID-19, and the publication of statistics on absence from Secondary Schools 2022/23 is a stark reminder of the continuing impact on children and young people. The Welsh Government commissioned Parentkind to undertake research amongst parents and carers in Wales with a child with attendance issues to understand more about the reasons for their absences, the support offered, and what help their family would find useful.

Canllawiau Ysgolion Bro: Datblygu trefniadau ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned mewn Ysgolion Bro
Datblygwyd y canllawiau hyn i gefnogi ysgolion a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddatblygu’r ffordd y maen nhw’n meithrin cysylltiadau yn eu cymunedau fel rhan o ddull gweithredu Ysgolion Bro.


Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Cwricwlwm i Gymru: ymlaen â’r daith.

ymgynghori ar:
– Ddiweddariadau arfaethedig i adran o ganllawiau Cwricwlwm i Gymru a fwriedir i helpu ysgolion (gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion a’r rhai sy’n gyfrifol am ddarparu addysg heblaw yn yr ysgol mewn lleoliadau eraill) i gynllunio a gweithredu eu cwricwlwm, a’i adolygu’n barhaus
– Diwygiadau arfaethedig i’r adran hon i’w gwneud yn fyrrach a mwy penodol, fel ei bod yn haws i ymarferwyr ei defnyddio Canllawiau ar gyhoeddi crynodeb cwricwlwm
Y bwriad i’r fersiwn diwygiedig hon, Ymlaen â’r daith, fod yn rhan o ganllawiau statudol.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 13 Tachwedd 2023

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708