Newyddion

Diweddariadau Cenedaethol - Tachwedd / Rhagfyr 2023


Estyn: Arolygu ar gyfer y Dyfodol (2024-2030).

Diweddarwyd 1 Tachwedd 2023 – Y Cod Apelau Derbyn i Ysgolion. Y prif newidiadau sy’n cael eu cyflwyno yw bod opsiwn wedi’i ychwanegu ar gyfer cynnal apelau derbyn o bell yn ogystal ag wyneb yn wyneb.

Patrymau cyrhaeddiad mewn darllen a rhifedd: o 2018/19 i 2022/23. Adroddiad ar batrymau cyrhaeddiad mewn darllen a rhifedd, gan ddefnyddio data lefel genedlaethol o’r asesiadau personol.

Ysgolion Bro: astudiaethau achos. Enghreifftiau o sut mae ysgolion yn datblygu eu dulliau gweithredu fel ysgolion bro.
– Ysgol Gynradd Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr Ysgol Gynradd Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr
– Ysgol Gynradd Tregatwg, Bro Morgannwg
– Ysgol Gynradd Craigfelen, Abertawe
– Ysgol Gymunedol Tonyrefail, Rhondda Cynon Taf
– Ysgol Uwchradd Prestatyn, Sir Ddinbych
– Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn
– Ysgol y Gogarth, Conwy
– Ffederasiwn Ysgolion Cynradd Blenheim Rd a Coed Efa, Torfaen
– Ysgol Gymunedol Doc Penfro, Sir Benfro

Wedi’i ddiweddaru ar 4 Rhagfyr 2023 – Grant Datblygu Disgyblion: canllawiau. Canllawiau ar beth yw’r grant a sut i’w ddefnyddio i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.

Canllawiau addysg i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Sut y gall ysgolion a lleoliadau wella’r gefnogaeth i ddysgwyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.


Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Strwythur y Flwyddyn Ysgol.

Ymgynghori ar dri mater:
– Yr egwyddor o addasu’r flwyddyn ysgol
– Opsiynau ar gyfer gweithredu newidiadau i’r flwyddyn ysgol gan gynnwys gwneud newidiadau yn y flwyddyn ysgol 2025 i 2026
– Dyddiadau tymhorau arfaethedig ar gyfer blwyddyn ysgol 2025 i 2026

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 12 Chwefror 2024


Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708