Newyddion

Arolwg y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 2024 mewn Ysgolion Cynradd


Ar gyfer llywodraethwyr Ysgolion Cynradd


Yn ein rôl fel llywodraethwr ysgol,rwy’n ysgrifennu atoch i ofyn am eich helpu i gefnogi eich ysgol i gymryd rhan yn Arolwg y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 2024 a gynhelir gan dîm o ymchwilwyr y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (y Rhwydwaith) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ers 2013, mae’r Rhwydwaith wedi dwyn ynghyd ysgolion yng Nghymru ac ymchwilwyr academaidd, llunwyr polisi ac ymarferwyr o feysydd iechyd, addysg a gofal cymdeithasol i hyrwyddo ymagweddau wedi’u llywio gan dystiolaeth at wella iechyd a lles plant a phobl ifanc mewn lleoliadau ysgol. Trwy ein partneriaeth strategol ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac integreiddio â Rhwydwaith Ysgolion Cymru sy’n Hybu Iechyd a Lles (WNHWPS), ynghyd â buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru, mae’r Rhwydwaith wedi gallu tyfu’n rhwydwaith cenedlaethol o ymchwil a gwerthuso.

Mae’r Rhwydwaith wedi dod yn rhan unigryw ac amhrisiadwy o’r seilwaith iechyd a lles addysg yng Nghymru. Mae pob ysgol sy’n cymryd rhan yn cael ei hadroddiad iechyd a lles teilwredig ei hun, wedi’i feincnodi yn ôl cyfartaleddau cenedlaethol ac, mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi’i gysylltu ag adnoddau rhad ac am ddim sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Mae hyn yn cynorthwyo penaethiaid a’r corff llywodraethu i gynllunio cyfeiriad strategol yr ysgol wrth osod, monitro a gwerthuso blaenoriaethau Cynllun Datblygu’r Ysgol. Hefyd, mae ein data’n darparu dangosyddion cenedlaethol i Lywodraeth Cymru a dadansoddiadau rhanbarthol i Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Addysg Lleol. Mae dros 30 o bolisïau a strategaethau cenedlaethol yn cyfeirio atom, gan gynnwys y Dull Ysgol Gyfan o Ymdrin ag Iechyd Meddwl a Llesiant (2021) ac Adroddiad Iach a Hapus Estyn (2019).

I ddysgu rhagor, darllenwch ein llyfryn recriwtio ysgolion cynradd sy’n amlinellu buddion cymryd rhan i’ch ysgol, a’n llwyddiannau.

Ym 17 Mehefin 2024, bydd pennaeth eich ysgol yn cael gwahoddiad yn uniongyrchol gan y Rhwydwaith yn gwahodd yr ysgol i gymryd rhan yn Arolwg Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 2024. Ar yr un pryd, bydd aelodau o’r Uwch Dîm Arwain ym mhob ysgol gynradd hefyd yn cael eu gwahodd i lenwi Holiadur Amgylchedd yr Ysgol y Rhwydwaith 2024, sy’n darparu data ar bolisïau ac arferion iechyd yr ysgol. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech helpu i godi ymwybyddiaeth o’r arolwg pwysig hwn yn eich rôl fel llywodraethwr ysgol. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch ein Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth a Materion Allanol, Maria Boffey:


Simon Murphy – Athro Ymyriadau Cymdeithasol ac Iechyd, Cyfarwyddwr DECIPHer, ac Arweinydd y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708