Rhestr o Chanllawiau Llywodraeth Cymru

Adeiladau ysgol a thechnoleg

Agor Ysgolion Mewn Tywydd Gwael Eithafol

Ailysgrifennu’r Dyfodol: Codi Uchelgais a Chyrhaeddiad yn Ysgolion Cymru

Arweiniad I Gyrff Llywodraethu Ynghylch Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol

Brecwast am Ddim Mewn Ysgolion Cynradd: Canllawiau Statudol

Bwyta’n Iach Mewn Ysgolion a Gynhelir: Canllawiau Statudol

Cadw Dysgwyr yn Ddiogel – Rôl Awdurdodau Lleol, Cyrff Llywodraethu a Pherchnogion Ysgolion Annibynnol o Dan Ddeddf Addysg 2002

Canllawiau ar Addysg Rhyw a Pherthnasoedd

Canllawiau ar gyfer Addysg Camddefnyddio Sylweddau

Canllawiau ar gyfer pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

Canllawiau gwella ysgolion: fframwaith ar gyfer gwerthuso, gwella ac atebolrwydd

Canllawiau Gwrth-Fwlio – Hawliau, Parch, Cydraddoldeb: Canllawiau ar gyfer Ysgolion

Canllawiau i Ysgolion ac Awdurdodau Lleol ar Weithredu Gweithdrefnau Effeithiol i Ddisgyblu a Diswyddo Staff

Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd

Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Rheoliadau

Cod Trefniadaeth Ysgolion

Codi Tâl am Fwyd a Diod a Ddarperir Mewn Ysgolion a Gynhelir

Codi Uchelgais a Chyrhaeddiad Addysgol Plany sy’n Derbyn Gofal

Cyfarfodydd Rhieni: Canllawiau Statudol ar gyfer Cyrff Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir Yng Nghymru Ynghylch y Ddyletswydd i Gynnal Cyfarfodydd Gyda Rhieni

Cymunedau Dysgu Proffesiynol

Cynlluniau Datblygu Ysgolion

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion

Cytundebau Partneriaeth: Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol ac Ysgolion

Derbyniadau ysgolion

Diogelu Gwybodaeth Fiometrig Mewn Ysgolion a Sefydliadau Addysg Bellach

Diogelu Plant Mewn Addysg – Canllawiau ar gyfer Ymdrin â Honiadau o Gam-Drin a Wneir yn Erbyn Athrawon a Staff Eraill

Elusennau ac ymddiriedolwyr elusennau: canllawiau i lywodraethwyr ysgolion

Gwahardd o Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion

Gweithdrefnau ar gyfer Adrodd ar Achosion o Gamymddwyn ac Anghymwystra yn y Gweithlu Addysg yng Nghymru

Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban Mewn Ysgolion a Pholisi Enghreiffiol

Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion

Gwrthsafiad a Pharch: Datblygu Cydlyniant Cymunedol

Hyfforddiant Gorfodol i Lywodraethwyr / Clercod

Hysbysiadau Cosb am Golli’r Ysgol yn Rheolaidd

Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a Lles Emosiynol Mewn Ysgolion a Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

Medrusrwydd Penaethiaid – Canllawiau i Ysgolion

Medrusrwydd Staff Addysgu Mewn Ysgolion – Canllawiau i Ysgolion

Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol

Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol

Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Gymuned a Theuluoedd i Ysgolion

Polisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion: canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu

Presenoldeb Gweithlu Ysgolion: Canllawiau

Presenoldeb mewn ysgolion (coronafeirws): canllawiau i ysgolion

Prosbectysau Ysgolion Canllawiau ar gyfer Penaethiaid a Chyrff Llywodraethol

Proses Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir yng Nghymru

Rheoliadau Ynghylch Adrodd am Wybodaeth am Ysgolion a Disgyblion: Dogfen Ganllaw 2019

Rheoli Perfformiad i Benaethiaid, Athrawon ac Athrawon Digyswllt

Safonau Proffesiynol gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Toiledau Ysgol: Canllaw Arfer Da

Trefniadau Asesu Statudol ar gyfer Y Cyfnod Sylfaen a Diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Grant Datblygu Disgyblion – Canlawiau

Ymyriad Diogel ac Effeithiol

Ymweliadau Addysgol a Dysgu yn yr Awyr Agored

Ysgolion Bro

Ysgolion sy’n Achosi Pryder – Canllawiau Statudol i Ysgolion ac Awdurdodau Lleol

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708