Chwalu Jargon

Dyma ganllaw i acronymau a byrfoddau a ddefnyddir amlaf mewn addysg.

Os ydych yn gwybod am acronymau/byrfoddau eraill nad ydyn nhw ar y rhestr yma rhowch wybod inni os gwelwch yn ddaCYRFF

ACAS – Gwasanaeth Cynghori Cymodi a Chyflafareddu
CCA – Canolfan Cynghori Addysg
ADEW – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru
CES – Cymdeithas Addysg y Catholigion
DDE – Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth
DfES – Adran Addysg a Sgiliau
DfE – Adran Addysg
SERhA – Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Rheolaeth Ansawdd
CCHD – Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
CYEC – Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol
ESTYN * – Arolygaeth Ei Mawrhydi ar Addysg a Hyfforddiant
CGA – Cyngor y Gweithlu Addysg
GID – Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch
AGAA – Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
CyCC – Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol
CCC – Cynulliad Cenedlaethol Cymru
SCYA – Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Addysgol
CCD – Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu
OECD – Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd
OfSTED – Swyddfa er Safonau Mewn Addysg
Parentkind * – Cymdeithas Rhieni ac Athrawon
CC – Cymwysterau Cymru
PCAA – Prosiect Cynghorol Anghenion Arbennig
TES – Times Educational Supplement
LlC – Llywodraeth Cymru
CBAC – Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru
CLlLlC – Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru

DEDDFWRIAETH / MENTRAU

TAADY – Tribiwnlys Addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol
DBS – Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
DPA – Deddf Diogelu data
DRhG – Deddf Rhyddid Gwybodaeth
UK GDPR – Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data DU
IiP – Buddsoddwyr Mewn Pobl
MCP – Menter Cyllido Preifat
OS – Offeryn Statudol
DSFfY – Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion
TAAAA – Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd
DC&AAY – Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol

AWDURDOD LLEOL / CONSORTIA RHANBARTHOL

CA – Chynghorwyr Her
CSCJES – Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De
PSO – Prif Swyddog Addysg
PSY – Prif Swyddog Ysgolion
CA – Cyfarwyddwr Addysg
EAS – Gwasanaeth Cyflawni Addysg i Dde Ddwyrain Cymru
ERW – Ein Rhanbarth ar Waith
CAS – Cynlluniau Addysg Strategol
SLlA – Swyddog Lles Addysg
GwE – Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol i Ogledd Cymru
UCLl – Uned Cefnogi Llywodraethwr
YDC – Ymarfer Dysgu Cychwynnol
ALl - Awdurdod Lleol
BCAM – Bwrdd Cenedlaethol Arholi Meithrin
CRhL – Cynrychiolydd Rhiant Llywodraethwr
UCD - Uned Cyfeirio Disgyblion
PGY – Partner Gwella Ysgolion
AGS - Asesiad Gwariant Safonol
GY – Gwerth Ychwanegol
WESPs – Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

AROLYGIAETH

FfAC – Fframwaith Arolygu Cyffredin
HMI – Her Majesty’s Inspector of Schools
IA – Maes arolygu
ALl – Arolygydd Lleyg
AC - Arolygydd Cymheiriaid
AEM – Arolygwr Ysgolion Ei Mawrhydi
SCA – Sylwebaeth Cyn-Arolwg
AC – Arolygwr Cofnodi
CCY – Cynllun Gweithredu Ysgol

UNDEBAU

ASCL – Cymdeithas Arweinyddion Ysgolion a Cholegau
GMB – Undeb Cyffredinol Prydain
UGP - Undeb Gyffredinol Prydain
NAHT – Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon
NASUWT – Cymdeithas Genedlaethol yr Athrawon ac Undeb Yr Athrawesau
NEU – Undeb Addysg Cenedlaethol
UCAC – Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru
UNISON – Undeb y Gweithwyr Cyhoeddus
UNITE * – Undeb a ffurfiwyd trwy uno T & G ac Amicus
Voice * – Undeb Pobl Addysg Proffesiynol

CYSYLLTIEDIG AG YSGOLION / CYFFREDINOL

Lefel ‘A’ – Lefel Uwch
ACS – Maint dosbarthiadau ar gyfartaledd
ADC – Anhwylder Diffyg Canolbwyntio
AGDC – Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Canolbwyntio
ADY – Anghenion Dysgu Ychwanegol
AfL – Asesu ar gyfer Dysgu
CLlY – Cefnogaeth Llenyddol Ychwanegol
ADY – Anghenion Dysgu Ychwanegol
CADY – Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
RhD – Rhif Derbyn
AOLE – Maes Dysgu a Phrofiad
ABR – Adroddiad Blynyddol i Rieni
BLlRh – Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni
DLC – Disgybl Lywodraethwyr Cyswllt
Lefel UG – Lefel Uwch Gyfrannol
TC – Targed Cyflawni
UDPO – Uned Disgyblion Pwysedd Oedran
AWPS – Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Ehangach (6ed Dosbarth)
BM – Meincnodi
BTEC – Cyngor Addysg Busnes a thechnoleg
MH – Mynegrif Heriau
AAC – Adrodd Ariannol Cyson
CfW – Curriculum i Gymru
AP – Amddiffyn Plant
DPD – Datblygiad Proffesiynol Parhaus
CPS – Sgôr Pwyntiau wedi’i Chapio
DPC – Dangosydd Pwnc Craidd
CWRE – Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith
CYP – Plant a Phobl Ifanc
DEWi – Menter Cyfnewid Data Cymru
SDD – Swyddog Diogelu Data
SIY – Saesneg fel Iaith Ychwanegol
AEY – Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiad
Cynllun AIG – Cynllun Addysg, Iechyd a Gofal
LCA – Lwfans Cynhaliaeth Addysg
EMAS – Gwasanaeth Cynghori Monitro Ethnig
EOTAS – Addysg heblaw yn yr ysgol
DPrC – Datblygiad Proffesiynol Cynnar
EYDCP – Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
SLlA – Swyddog Lles Addysg
AB – Addysg Bellach
SAB – Sefydliad Addysg Bellach
FFT – Ymddiriedolaeth Teulu Fischer
Ffynnon * – Ffynnon (porth data ysgolion)
CYaD – Cinio Ysgol Am Ddim
CLlA – Cyfwerth Amser Llawn
CLl – Corff Llywodraethu
TGAU – Tystysgrif Gyffredin Addysg Uwch
CGCC – Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol Cyffredinol
AU – Addysg Uwch
ACLU – Athro Cynorthwyol Lefel Uwch
PA – Pennaeth Adran
HOF – Pennaeth Cyfadran
PB – Pennaeth Blwyddyn
CCY – Cytundeb Cartref-Ysgol
TCG – Technoleg Cyfathrebu Gwybodaeth
CDU – Cynllun Datblygu Unigol
CAU – Cynllun Addysg Unigol
INCERTS * – Offeryn asesu ar gyfer ysgolion
HMS – Hyfforddiant Mewn Swydd
CDY – Cronfa Dyfeisgarwch Ysgol
YUY – Ystod Unigol Ysgol
HCA – Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon
CA – Cyfnod Allweddol
PDG – Plant yn Derbyn Gofal
IACh – Iaith a Chwarae
ILLC – Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu
FfLlRh – Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
RhAPG – Rhaglen Arweinyddiaeth i Brifathrawon Gwasanaethol
CCD – Cynorthwyydd Cefnogi Dysgu
MGT – Mwy Galluog a Thalentog
DM – Datblygiad Mathemategol
AAC – Anghenion Addysgu Cymedrol
IDF – Iaith Dramor Fodern
CC – Cwricwlwm Cenedlaethol
CDC – Casglu Data Cenedlaethol
ND – Nifer Disgyblion
CPCB – Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol i Brifathrawon
ANG – Athro Newydd Gymhwyso
RCC – Record Cyflawniad Cenedlaethol
RhGG – Rhaglen Gymorth Genedlaethol
CGC – Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol
DOY – Dysgu tu allan i Oriau Ysgol
GAD – Grant Datblygu Disgyblion
TAO – Tystysgrif Addysg Ôl raddedig
RhPPP – Rhaglen Anwytho Prifathrawiaeth Proffesiynol
DP – Dangosydd Perfformiad
CDdB – Cymuned Ddysgu Broffesiynol
PDP – Pasbort Dysgu Proffesiynol
CYBLD – Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl
APCA – Amser Paratoi, Cynllunio ac Asesu
CRhA – Cymdeithas Rhieni ac Athrawon
CAD – Cymhareb Athro Disgybl
SAC – Statws Athro wedi Cymhwyso
RSE – Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
APR – Addysg Perthynas a Rhywioldeb
CCy – Cofnod Cyrhaeddiad
CDY / CGY – Cynllun Datblygu / Gwella Ysgol
SEAL – Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu
AAA – Anghenion Addysgol Arbennig
AHW – Adroddiad Hunan-Werthuso
SGRhY – System Gwybodaeth a Rheolaeth Ysgol
DAA – Darpariaeth Addysgol Arbennig
AP – Arweinydd Pwnc
CLG – Cytundeb Lefel Gwasanaeth
AAD – Anghenion Addysgu Dwys
MAU – Modiwlau Arweiniad Uwch
TAY – Tim Arweinyddiaeth Ysgol
SLO – Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu
UDRh – Uwch Dim Rheoli
CPYG – Crynodeb o Berfformiad Ysgol Uwchradd
ASA – Asesiad Statudol Athrawon
STEPS * – Offeryn asesu ar gyfer ysgolion
STF – Cyfleuster Addysgu Arbenigol
S3i – Hunan Welliant Ysgol gyda Chefnogaeth
CA – Cynorthwy-ydd Addysgu CLlDD – Corff Llywodraethu Dros Dro
CAaD – Cyfrifoldeb Athrawiaeth a Dysgu
RhUD – Rhif Unigryw Disgybl
GCU – Graddfa Cyflog Uwch
CG – Cymorth Gwirfoddol
RhG – Rheolaeth Gwirfoddol
CddAC – Cronfa ddata Arholiadau Cymru
MALlC – Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru
CAI – Cymraeg Ail Iaith
YLPA – Pobl Ifanc sy’n Derbyn Gofal

* Nid yn acronym.© Gwasanaethau Governors Cymru – 31 Ionawr 2024

Cyhoeddwyd: 29/08/2018

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708