Cymdeithasau Lleol

Mae cyrff cynrychioliadol, fel cymdeithasau neu fforymau llywodraethwyr, mewn ardal Awdurdod Lleol (ALl), yn cyflawni diben gwerthfawr mewn pedair agwedd o leiaf:
 • maent yn rhoi cyfle i lywodraethwyr o bob ysgol yn eu ALl ffurfio rhwydwaith proffesiynol a rhannu arfer da o’u cyrff llywodraethu a’u hysgolion eu hunain;
 • maent yn gyfrwng ar gyfer trafod y datblygiadau addysg diweddaraf yn eu ALl / Consortia Rhanbarthol (CRh) ac yn y sector addysg yn genedlaethol;
 • maent yn gyfrwng effeithiol i Gwasanaethau Governors Cymru, yr ALl, y CRh a Llywodraeth Cymru i ymgynghori ar faterion strategol a pholisi sydd yn effeithio ar ysgolion, llywodraethu ac ansawdd darpariaeth addysg; ac
 • maent yn darparu mecanwaith i lywodraethwyr ymgysylltu’n llawn gyda swyddogion yr ALl / CRh i wella effeithlonrwydd ysgolion a chanlyniadau dysgwyr.


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR BLAENAU GWENT

Cadeirydd – John Hill
Is Gadeirydd – Steve Winter
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – EAShttps://sewaleseas.org.uk/teams/governor-support-team/


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR PEN Y BONT

Cadeirydd – Thomas Beedle
Ysgriffenydd a Clerc i’r Gymdeithas – William Bond
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – William Bond


RWYDWAITH LLYWODRAETHWYR BWRDEISTREF CAERFFILI

Cadeirydd – Derek Havard
Is Gadeirydd – Delwyn Davies
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Lewis John


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR CAERDYDD

Cadeirydd – Karen Dell’armi
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Ruth Lock, Governors Services, Cardiff Local Authority
Crynodeb
The Cardiff Governors Association funds its own activities and programme through an annual subscription fee of £50 per school for membership of the CGA. Subscribing schools are entitled to send governors free of charge to the annual training conference, seminars and workshops and to receive occasional papers on key issues of importance to school governors, for example the pupil deprivation grant; parental support and engagement and the like.

The advantages for school governing bodies of membership of the CGA include:

 • being part of an effective vehicle expressing the views, concerns and hopes of governing bodies in Cardiff to the local authority, the Consortium and the Welsh Government.
 • involvement in programmes and activities which facilitate exchanges of ideas and best practice and thus help promote the development of skills and expertise in individual governors and governing bodies
 • involvement, under the auspices of the CGA, in a range of activities, such as workshops, seminars, training courses, and being able to influence the proceedings and outcomes of such gatherings of governors and, by so doing, developing a more resourceful and skilful approach to school governance.


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR CEREDIGION

Cadeirydd – Keith Henson
Is Gadeirydd – David Greaney
Amcanion y Fforwm
 • Hybu’r arfer orau mewn llywodraethu yn yr holl ysgolion o fewn Awdurdod Lleol Ceredigion;
 • Hybu partneriaethau ymhlith ysgolion yn y Sir a hwyluso rhannu arferion effeithiol drwy nodi a lledaenu llywodraethu effeithiol;
 • Sicrhau adnoddau digonol i ysgolion drwy weithio gyda rhanddeiliaid;
 • Cynrychioli safbwynt llywodraethwyr ysgol ynghylch materion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgolion, rheoli ysgolion a darparu adnoddau ar eu cyfer i awdurdodau a sefydliadau perthnasol.
 • Arfogi llywodraethwyr â’r sgiliau angenrheidiol i herio’n gryf ac yn gyson berfformiad eu hysgolion a’r canlyniadau a gyflawnir gan yr holl ddysgwyr.
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Mae Llywodraethwyr yn cael ei enwebi gan ei Chorff Llywodraethol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Thîm Cefnogi Llywodraethwyr Ceredigion


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR CONWY


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR SIR Y DDINBYCH

Cadeirydd – Sue Roberts
Is Gadeirydd –
Clerc i’r Gymdeithas – Glesni, Cyngor Sir Ddinbych
Crynodeb
Mae Cymdeithas Cadeiryddion Llywodraethwyr Sir Ddinbych yn cyfarfod unwaith y tymor. Er mai Cadeiryddion sy’n cael gwahoddiad gall pob ysgol anfon cynrychiolydd i’r cyfarfod. Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod yn Neuadd y Sir, Rhuthun.
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Natalie


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR SIR Y DDINBYCH


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR SIR FFLINT

Cadeirydd – Terry O’Marah
Ysgriffenydd a Clerc i’r Gymdeithas – Kim Brookes (Rheolwr Llywodraethu Ysgolion, Cyngor Sir y Fflint)
Summary
The Association of Flintshire School Governors is an independent forum for school governing bodies in Flintshire made up of a nominated representative from each school. The Association:
 • Provides an opportunity for governors to form a professional network and share good practice from their own governing bodies and schools;
 • is a vehicle for discussion of the latest education developments locally and nationally
 • Is a ‘sounding board’ the local authority and the Welsh Government to consult on strategic and policy issues affecting schools, governance and the quality of education provision.


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR GWYNEDD

Cadeirydd – tbc
Clerc i’r Gymdeithas – Meleri Mair Griffith, Swyddog Adnoddau Addysg Cynorthwyol
Crynodeb
Fel rheol mae’r Gymdeithas yn cyfarfod unwaith bob tymor ysgol. Mae gan bob ysgol yn yr awdurdod lleol hawl i gael cynrychiolwyr yn y cyfarfodydd hyn. Mae’r cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal yn ystod cyfarfod cyntaf y flwyddyn addysgol yn Nhymor yr Hydref pryd cynhelir Etholiad am swydd y Cadeirydd, Is-gadeirydd a’r Trysorydd. Mae gan bob ysgol sydd yn bresennol bleidlais i ethol y swyddogion. Yn y cyfarfodydd tymhorol mae’r eitemau sefydlog ar yr agenda’n cynnwys:
 1. Adroddiad gan y Trysorydd
 2. Adrefnu Ysgolion Gwynedd
 3. Mae’r Gymdeithas yn gwahodd siaradwyr gwadd i drafod materion o ddiddordeb cyfoes – yn aml
  swyddogion o’r awdurdod lleol.
 4. Awgrymiadau am siaradwyr gwadd neu hyfforddiant yn y dyfodol
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Meleri Mair Griffith


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR MERTHYR TUDFIL

Cadeirydd – Laurence Matuszczyk
Is Gadeirydd – Pat Lewis
Trysorydd – Paul Jones
Objectives of the Association
To promote best practice in governance in all schools within Merthyr Tydfil;
 • To promote partnerships amongst schools in the County Borough;
 • To represent school governors’ views on issues relating to school governance and the management and resourcing of schools to relevant authorities and organisations.
How can governors be involved? – Every Governing Body of a school in Merthyr Tydfil are asked to nominate one representative (Nominated Governor) to the Association. Any governor in Merthyr Tydfil may attend meetings.


Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Any of the Associations officers neu Gary Winston


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR YSGOLION SIR FYNWY

Cadeirydd –
Is Gadeirydd –
Trysorydd –
Clerc i’r Gymdeithas – Sharon Randall-Smith
Crynodeb
MASG is an independent, democratic organisation for all governing bodies in Monmouthshire. It provides a forum for expressing collective views about common concerns and makes appropriate representation at local, regional and national level, where appropriate.
Why is MASG so important to schools and governing bodies?
MASG provides governors with a collective voice, encourages co-operation and sharing of good practice between schools and governing bodies, promotes the efficient and effective governance of schools and assists governing bodies to further the interests and education of children in Monmouthshire. MASG aims to:
 • be an independent forum for school governors in Monmouthshire and to make collective governing body views known to the appropriate bodies;
 • provide regular information to school governors and governing bodies on the work of MASG and encourage school governors and governing bodies to bring matters of common concern before the Association for discussion;
 • act as the means of communication on relevant matters and encourage co-operation between various bodies including the Local Authority, Education Achievement Service and Welsh Government;
 • encourage, in co-operation with the Local Authority and other organisations, the provision of information, research and advice on relevant matters;
 • actively promote comprehensive, quality training for all governors in co-operation with outside agencies.
How can my governing body be involved?
Governing Bodies are invited each year, at their Annual General Meeting, to subscribe to MASG and to appoint a representative (and reserve) to attend meetings as a voting member. It is the responsibility of the appointed MASG representative to forward any issues raised by the governing body to the clerk to the Association.
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Sharon Randall-Smith


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR NEDD A PHORT TALBOT

Cadeirydd – Arthur Davies
Crynodeb
 • Cynhelir cyfarfodydd bob tymor gyda chyfraniad o ansawdd uchel gan yr Awdurdod Lleol.
 • Mae’r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd o’r Pwyllgor Rheoli’n rheolaidd.
 • Cynadleddau Blynyddol gyda siaradwyr
 • Cyfranogi mewn rhaglenni hyfforddiant i lywodraethwyr gan yr Awdurdod Lleol
 • Cyfarfodydd y Cyfarwyddwr gyda’r holl Gadeiryddion ac Is Gadeiryddion


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR CASNEWYDD

Cadeirydd – Alan Speight
Is Gadeirydd – Irene Cameron
Clerc i’r Gymdeithas – EAS
Crynodeb
Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod ar sail dymhorol o leiaf. Gwahoddir pob ysgol sydd wedi ymaelodi â’r Gymdeithas i fynychu. Mae’r Pwyllgor Rheoli yn cyfarfod ar sail dymhorol o leiaf, cyn cyfarfodydd y Gymdeithas. Mae’r Gymdeithas yn gweithredu fel ‘clust’ a fforwm i’r Awdurdod Lleol.
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – EAS


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR POWYS

Cadeirydd – Susan Hill
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Beth Groves, Cyngor Sir Powys


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR RHONDDA CYNON TAF


CYMDEITHAS CYRFF LLYWODRAETHU ABERTAWE


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR YSGOLION TORFAEN – yn cael ei diweddaru yn fuan

Cadeirydd –
Is Gadeirydd –
Clerc i’r Gymdeithas – Dave Hutchings
Crynodeb
Mae gan pob corff llywodraethu yn Nhorfaen yr hawl i anfon un cynrychiolydd enwebedig, wedi’i benodi yn eu CCB, i gyfarfodydd TASG. Mae gwahoddiad agored hefyd i lywodraethwyr eraill fynychu ond nid oes ganddynt hawl i bleidleisio.
Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu? – Dave Hutchings


CYMDEITHAS LLYWODRAETHWYR YSGOLION Y FRO

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708