Rhestr o Chanllawiau Llywodraeth Cymru

Addysg camddefnyddio sylweddau: canllawiau (2013)

Adeiladau ysgol a thechnoleg

Canllaw Adolygu Datblygiad Proffesiynol (2024)

Agor Ysgolion Mewn Tywydd Gwael Eithafol (2022)

Ailysgrifennu’r Dyfodol: Codi Uchelgais a Chyrhaeddiad yn Ysgolion Cymru (2014)

Brecwast am Ddim Mewn Ysgolion Cynradd: Canllawiau Statudol (2022)

Bwyd a diodydd mewn ysgolion

Bwyta’n Iach Mewn Ysgolion a Gynhelir: Canllawiau Statudol (2014)

Cadw Dysgwyr yn Ddiogel – Rôl Awdurdodau Lleol, Cyrff Llywodraethu a Pherchnogion Ysgolion Annibynnol (2022)

Canllawiau ar gyfer pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd (2022)

Canllawiau i leoliadau addysg a gofal plant ar gynllunio at argyfyngau ac ymateb iddynt

Canllawiau gwella ysgolion: fframwaith ar gyfer gwerthuso, gwella ac atebolrwydd (2022)

Canllawiau Gwrth-Fwlio – Hawliau, Parch, Cydraddoldeb: Canllawiau ar gyfer Ysgolion (2019)

Canllawiau parhad dysgu

Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd (2018)

Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Rheoliadau (2022)

Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018)

Codi tâl am weithgareddau ysgol: canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu a phenaethiaid (2015)

Canllawiau addysg i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n Sipsiwn, Roma a Theithwyr (2023)

Canllawiau ar gyfer Ymdrin â Honiadau o Gam-Drin a Wneir yn Erbyn Athrawon a Staff Eraill (2014)

Canllawiau presenoldeb yn yr ysgol a gwyliau crefyddol (2023)

Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd (2018)

Codi Uchelgais a Chyrhaeddiad Addysgol Plany sy’n Derbyn Gofal (2016)

Cwricwlwm i Gymru

Chwythu’r chwiban mewn ysgolion: canllawiau (2023)

Cyfarfod â rhieni: canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu (2013)

Cymunedau Dysgu Proffesiynol (2013)

Cynlluniau Datblygu Ysgolion

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion (2016)

Cytundebau Partneriaeth: Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol ac Ysgolion (2008)

Derbyniadau ysgolion

Diogelu Gwybodaeth Fiometrig Mewn Ysgolion a Sefydliadau Addysg Bellach (2022)

Elusennau ac ymddiriedolwyr elusennau: canllawiau i lywodraethwyr ysgolion (2019)

Grant Datblygu Disgyblion: canllawiau (2023)

Gwahardd o Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion (2019)

Gweithdrefnau ar gyfer Adrodd ar Achosion o Gamymddwyn ac Anghymwystra yn y Gweithlu Addysg yng Nghymru (2015)

Gweithdrefnau cwyno ysgolion: canllawiau (2022)

Gweithdrefnau disgyblu a diswyddo staff ysgol (2020)

Gwrthsafiad a Pharch: Datblygu Cydlyniant Cymunedol (2011)

Hyfforddiant Gorfodol i Lywodraethwyr / Clercod (2015)

Hysbysiadau Cosb am Golli’r Ysgol yn Rheolaidd (2013)

Iechyd a lles emosiynol: arferion gorau mewn ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar (2010)

Medrusrwydd Penaethiaid – Canllawiau i Ysgolion (2014)

Medrusrwydd Staff Addysgu Mewn Ysgolion – Canllawiau i Ysgolion (2013)

Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol (2014)

Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Gymuned a Theuluoedd i Ysgolion (2015)

Polisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion: canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu (2023)

Presenoldeb Gweithlu Ysgolion: Canllawiau (2020)

Presenoldeb mewn ysgolion (coronafeirws): canllawiau i ysgolion (2022)

Prosbectysau Ysgolion Canllawiau ar gyfer Penaethiaid a Chyrff Llywodraethol (2001)

Proses Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir yng Nghymru (2023)

Rheoliadau Ynghylch Adrodd am Wybodaeth am Ysgolion a Disgyblion (2021)

Rhieni a cyfrifoldeb rhiant: canllawiau ar gyfer ysgolion

Safonau Proffesiynol gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth (2020)

Toiledau Ysgol: Canllaw Arfer Da (2012)

Ymyriadau diogel ac effeithiol: canllawiau ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol (2013)

Ymweliadau Addysgol a Dysgu yn yr Awyr Agored

Ysgolion Bro (2023)

Ysgolion sy’n Achosi Pryder – Canllawiau Statudol i Ysgolion ac Awdurdodau Lleol (2017)

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708