Newyddion

Diweddariadau Cenedaethol - Ionawr & Chwefror 2024

Diweddariadau Cenedaethol

Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd 2022-2023. Beth sy’n mynd yn dda a beth sydd angen ei wella mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru?

Polisi presenoldeb ysgol: templedi i ysgolion – Llywodraeth Cymru. Canllawiau i helpu ysgolion cynradd ac uwchradd i ddrafftio eu polisïau presenoldeb.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn lleoliadau addysg: cynllun gweithredu – Llywodraeth Cymru. Cynllun gweithredu i atal ac ymateb i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn lleoliadau addysg.

Gwella presenoldeb mewn ysgolion uwchradd – Estyn. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y strategaethau a’r camau gweithredu yr oedd ysgolion uwchradd yn eu defnyddio er mwyn gwella presenoldeb disgyblion. Mae hefyd yn ystyried y cymorth a ddarperir gan awdurdodau lleol. Mae’r adroddiad yn nodi cryfderau a meysydd i’w gwella yn ymarferol a’r rhwystrau a nododd arweinwyr ysgolion i ddisgyblion yn mynychu’r ysgol, ac felly’n gwella presenoldeb. Mae hefyd yn cynnwys cameos ac astudiaethau achos arfer effeithiol.

Blog Addysg Cymru (Chwefror 2024) – Diwygio canllawiau Cwricwlwm i Gymru

Gwella presenoldeb mewn ysgolion uwchradd: ymateb y Llywodraeth


Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darllen y crynodeb o’r ymatebion i ymgynghoriadau diweddar:
Perthyn, ymgysylltu a chyfranogi

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708